PoshtvaneGroup Phone
PoshtvaneGroup Email

آیین نامه شماره 1 بیمه مرکزینحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب 27/01/1351)شوای عالی بیمه در اجرای ماده 72 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر 11 ماده و 3 تبصره است در جلسه مورخ 27 فروردین ماه 1351 تصویب نمود:

ماده یک – موسسات بیمه بایستی تا یک ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند:

1- صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه

2- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود

3- صورت خسارات پرداخت شده

صورتهای فوق طبق نمونه ای کخ بیمه مرکزی ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد.

ماده دو – موسسات بیمه بایستی منتهی تا یک ماه پس ار انقضا هر سه ماه صورت خسارت معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده) تا آخر آن سه ماه را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تعیین میکند برای این سازمان ارسال دارند.

ماده سه – صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتکایی اجباری برای هر سه ماه بطور جداگانه بر اساس صورتهای رسیده از موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه خواهد شد. هر یک از موسسات بیمه میتوانند درصورت موافقت بیمه مرکزی ایران صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتکایی اجباری را خود بعهده بگیرند.

ماده چهار- موسسا بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزی ایران موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ 8 درضد در سال خواهد شد.

ماده پنج – هرگاه موسسه بیمه ای ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از ده میلیون ریال شود میتواند از بیمه مرکزی ایران درخواست کند که سهم خود را در خسارت فوق قبل از انقضا سه ماه پرداخت نماید. در اینصورت بیمه مرکزی ایران پس از کسر مطالبات خود از موسسه بیمه متقاضی سهم خود را در خسارت ظرف یک هفته پرداخت خواهد کرد.

ماده شش – در مورد کلیه انواه بیمه های هواپیما (انواع وسائط نقلیه هوایی)، بیمه های کشتی ( انواع وسائط نقلیه آبی) و بیمه های نفتی صرف نظر از مبلغ حق بیمه و در مورد سایر بیمه ها هرگاه حق بیمه از مبلغ یک میلیون ریال متجاوز باشد موسسه بیمه صادر کننده موظف است سهم اتکایی بیمه مرکزی ایران را پس از وضع کارمزد منتهی یک هفته بعد از وصول حق بیمه و حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت کند.

تبصره – هرگاه در مورد بیمه های فوق حق بیمه تقسیط شده باشد سهم بیمه مرکزی در هر یک ار اقساط حق بیمه یک هفته پس از وصول و حداکثر تا یک ماه پس از سررسید بایستی پرداخت شود.

ماده هفت – حق بیمه منظور در صورتحسابهای واگذاری موسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران بایستی بر اساس نرخهای تعیین شده در تعرفه های مصوب شوایعالی بیمه باشد.

تبصره – موسسه بیمه واگذارنده میتواند در صورت جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران بیمه نامه با نرخهای کمتر از نرخهای مصوب شوایعالی بیمه صادر کند. هرگاه در مورد اینگونه بیمه ها نرخ حق بیمه و شاریط بیمه بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران معین شده باشد واگذاری قانونی با نرخ و شرایطی است که بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد کرد.

ماده هشت – بیمه مرکزی ایران حق العملهای بیمه اتکایی ذیل را به شرکتهای بیمه منظور خواهد نمود:

30 درصد از بیمه نامه های حریق

27/5 درصد از بیمه نامه های حمل و نقل

30 درصد از بیمه نامه های حوادث و ناخوشی ها

25 درصد از بیمه نامه های اتوموبیل

5 درصد از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مورد شهص ثالث

عمر – در سال اول 20 در هزار سرمایه بیمه شده مشروط بر اینکه از دو درصد کلیه حق بیمه های مدت قرارداد با پنجاه درصد حق بیمه سال اول تجاوز نکند.

سالهای بعد سه درصد حق بیمه .

جمعی – عمر و حوادث پانزده درصد.

ماده نه – خسارت منظور در صورتحسابهای سه ماهه برای هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه گذاران و صاحبان حقوق در بیمه نامه ها احتساب میشود. موسسه بیمه واگذارنده میتواند حق الزحمه کارشناسان خود و سایر هزینه های متعارف مربوط به خسارت از قبیل هزینه دادرسی و هزینه داوری را نیز به حساب خسارت منظور کند. ولی احتساب حقوق و مزایای کارمندانی که در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده های خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع است.

ماده ده – بیمه مرکزی ایران در امر رسیدگی به پرونده خسارت و برآورد میزان آن نظارت خواهد کرد. ممکن است در مورد خساراتی که میزان آنها به حد معینی نمیرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود. حد مزبور در مورد هر یک از رشته های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران معین خواهد شد.

ماده یازده – بیمه مرکزی ایران علاوه بر حق العملهای موضوع ماده هشت هر یک از موسسات بیمه را در سودی که از مجموع معاملات آنها در سال بوده به میزان سی درصد شرکت خواهد داد. حساب سود مزبور به طریق ذیل بعمل خواهد آمد:

درآمد:

1- اندوخته حق بیمه های سال قبل

2- اندوخته خسارات معوقه سال قبل

3- حق بیمه های دریافتی در مدت سال

هزینه:

1- حق العملهای موضوع ماده هشت

2- خسارات پرداخت شده

3- پنج درصد از حق بیمه بعنوان هزینه بیمه گر اتکایی

4- اندوخته حق بیمه ها

5- اندوخته خسارات

6- وجوهی که برای استهلاک زیان احتمالی سال یا سالهای قبا به حساب منظور شده

تبصره – اندوخته حق بیمه های مذکور در این ماده به میزان ذیل تعیین خواهد شد:

40 درصد از بیمه نامه های حریق، اتوموبیل، حوادث

20 درصد از بیمه نامه های حمل و نقل

درخصوص بیمه نامه هی عمر بر طبق ذخیره ریاضیآیین نامه شماره 1/1

اصلاح ماده یک آیین نامه شماره 1

مقررات مکمل آیین نامه شماره 1 راجع به نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن.

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 09/09/1371 تصویب نمود که ماده 1 آیین نامه شماره 1 شوای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده یک – موسسات بیمه بایستی منتهی تا دو ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند:

1. صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه

2. صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود

3. صورت خسارات پرداخت شده

4. صورتهای فوق طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران معین میکند تنظیم و ارسال خواهد شد.آیین نامه شماره 2/1

اصلاح ماده 4 آیین نامه شماره 1

شوای عالی بیمه در جلسه مورخ 21/10/1371 تصویب نمود که ماده 4 آیین نامه شماره یک شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده 4 – موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مرکزی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحصاب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کارمزهای بیمه اتکایی اجباری مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تاخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مرکزی ایران و موسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا کاهش کارمزهای مصوب به میزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد بود.

تبصره 1- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اولین صورتحساب سه ماهه منظور میگردد. وجود اختلاف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی که مورد توافق بدهکار است نمی باشد.

تبصرخ 2 – افزایش یا کاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشارکت در منافع منظور نخواهد شد.آیین نامه شماره 3/1

افزودن تبصره 3 به ماده 4 آیین نامه شماره 2/1

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 01/11/1375 متن زیر را بعنوان تبصره 3 ماده 4 آیین نامه شماره 2/1 تصویب نمود:

تبصره 3 – در مواقعی که شرکتهای بیمه نسبت به بدهی خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و یا با بیمه مرکزی ایران به منظور تسویه به تفاهم رسیده باشند، بمه مرکزی ایران میتواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد و یا مهلت را تمدید نماید.آیین نامه شماره 4/1

مکمل آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 17/04/1386 تصویب نمود ماده 9 آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (شماره 1) به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده 6 – خسارت منظور در صورتحسابهای سه ماهه برای هر مورد بر اساس ارقام خسارت پرداخت شده به بیمه گذاران و صاحبان حقوق در بیمه ها احتساب میشود. موسسه بیمه واگذارنده میتواند حق الزحمه کارشناسان خود و سایر هزینه های متعارف مربوط به خسارت از قیبل خسارات دادرسی، هزینه داوری و خسارت تاخیر انجام تعهد (خسارت تاخیر در تادیه) را نیز به حساب خسارت منظور کند، ولی احتساب حقوق و مزایای کارمندانی که در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده های خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است.

بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان
همکاری با گروه بیمه ای پشتوانه
بیمه عمر و تامین آتیه تعاون

من طلا را دوست دارم، چرا که همچون یک بیمه خوب به سرمایه ام ثبات می بخشد.

اطلاعات تماس:


گروه بیمه ای پشتوانه


تلفن تماس: 91090923-021
(8 خط)
پست الکترونیکی:
info at poshtvanegroup.com

سامانه پیامکی: 3000475760
کیو آر کد تماس با گروه بیمه ای پشتوانه
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه کارشناسان بیمه ای پشتوانه میباشد. طرح و توسعه از وب آواک.

-35.733531, -51.465840